ลงทะเบียนทดลอง CPAP ฟรี
การตรวจการนอนหลับที่บ้าน (Home sleep test)

การ ตรวจการนอนหลับ ที่บ้าน หรือ Home sleep test

ในที่นี้บางครั้งอาจเรียกว่า การตรวจการนอนหลับนอกสถานที่ (Out-of-center sleep testing; OCST) หรือการตรวจการนอนหลับแบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable monitoring of sleep; PMs) หรือ การ ตรวจการนอนหลับ ระดับที่ 2 – 4 ตามที่กำหนดโดยสมาคมแพทย์โรคจากการหลับของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความหมายเทียบได้กับการตรวจการนอนหลับแบบไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้า (unattended sleep study) ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐอเมริกาได้อนุมัติให้มีการเบิกจ่ายค่าตรวจรักษาด้วยวิธีเหล่านี้ได้

ทำให้ปัจจุบันมีแนวโน้มการตรวจการนอนหลับนอกสถานที่ด้วยวิธีเหล่านี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากความประหยัดในต้นทุนงบประมาณและกำลังคน อีกทั้งยังทำให้ผู้ป่วยที่มีปัญหานอนกรนและสงสัยว่ามีหยุดหายใจขณะหลับ ได้รับความสะดวกสบายและเข้าถึงการให้บริการมากขึ้น

การ ตรวจการนอนหลับ แบบครบชุดนอกสถานที่ (Home polysomnography)

บางครั้งอาจเรียกว่าเป็นการ ตรวจการนอนหลับ ระดับ 2  เป็นการตรวจวัดข้อมูลการนอนหลับมากกว่า 7 สัญญาณขึ้นไป เช่นเดียวกับการตรวจการนอนหลับที่ทำในโรงพยาบาลหรือศูนย์การนอนหลับ  โดยเจ้าหน้าที่จะไปติดอุปกรณ์เครื่องมือวัดสัญญาณให้ถึงที่พักของผู้รับการตรวจในช่วงหัวค่ำ  และมาถอดอุปกรณ์เพื่อนำไปถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น  แต่ ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าขณะที่นอน  

การตรวจชนิดนี้มักมีข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยที่ไม่พร้อมในการเคลื่อนย้าย  หรือ ผู้ที่มีอาการรุนแรงมากแต่ไม่สามารถรับการตรวจในโรงพยาบาลในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหยุดหายใจขณะหลับระหว่างที่รอรับการตรวจ ซึ่งมีบริการในโรงพยาบาลไม่เพียงพอและคิวรอตรวจยาวนาน

การตรวจชนิดนี้มีข้อดีเหนือกว่าการตรวจในโรงพยาบาล คือ ผู้ป่วยจะได้นอนในห้องนอนของตนเองจึงมีความรู้สึกผ่อนคลายและมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า อย่างไรก็ตามมีโอกาสที่สัญญาณสูญเสียระหว่างการตรวจได้เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่เผ้า ซึ่งในทางปฏิบัติพบปัญหาเหล่านี้น้อย เนื่องจากเทคนิกการตรวจในปัจจุบันได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าในอดีต และผลการตรวจควรได้รับการอ่านและแปลผลโดยแพทย์เฉพาะทาง

home sleep test, home sleep test ราคา, ตรวจการนอนหลับ ที่บ้าน, ตรวจการนอนหลับ, ตรวจการนอนกรน, sleep test, sleep lab    home sleep test, home sleep test ราคา, ตรวจการนอนหลับ ที่บ้าน, ตรวจการนอนหลับ, ตรวจการนอนกรน, sleep test, sleep lab

นัดตรวจการนอนหลับกับเรา คลิ๊กที่นี่

การตรวจการนอนหลับนอกสถานที่ระดับ 3 (Portable monitoring)

บางครั้งอาจเรียกว่า respiratory polygraphy หรือ cardiopulmonary monitoring ได้โดยเป็นการตรวจวัดข้อมูลการนอนหลับ 4-7 สัญญาณ โดยเน้นพิเศษเฉพาะระบบหัวใจและการหายใจ  กล่าวคือ จะมีการตรวจวัดสัญญาณต่างๆ คล้ายกับการตรวจการนอนหลับในโรงพยาบาล แต่ไม่มีการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมองและลูกตา จึงไม่ได้บอกว่าผู้รับการตรวจอยู่ในระยะการนอนหลับ หรือตื่นมากน้อยเพียงใด ข้อดีของวิธีนี้คล้ายกับการตรวจนอกสถานที่แบบอื่น ๆ คือสะดวกรวดเร็ว, ประหยัด, และมีอุปกรณ์ตรวจน้อยกว่าจึงทำให้นอนหลับได้อย่างเป็นธรรมชาติในแบบที่คุ้นเคยมากกว่า

ข้อบ่งชี้ของการตรวจแบบนี้คือใช้เพื่อการวินิจฉัยในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นระดับความรุนแรงตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป แต่ไม่สามารถได้รับการตรวจแบบมาตรฐานในโรงพยาบาลในเวลาที่เหมาะสม  นอกจากนี้ยังอาจใช้ในการตรวจติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัด, การลดน้ำหนัก, หรือเครื่องมือในช่องปากได้

อย่างไรก็ตามการตรวจวิธีนี้อาจข้อจำกัดและมีโอกาสที่ผลตรวจจะคลาดเคลื่อนได้บ้าง ดังนั้นผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับแต่ผลการตรวจด้วยวิธีนี้ไม่พบความผิดปกติ  หรือผู้ที่มีโรคร่วมอื่นๆ  เช่น  ภาวะหัวใจวาย, ภาวะอ้วนทุพลภาพที่มีการหายใจต่ำ, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หรือ  โรคระบบประสาทกล้ามเนื้อ และผู้ที่สงสัยว่ามีโรคจากการนอนหลับ เช่น โรคขากระตุกขณะหลับ, หรือ โรคลมหลับ อาจพิจารณาเข้ารับการตรวจการนอนหลับชนิดที่ 1 แทน นอกจากนี้ผลการตรวจควรได้รับการอ่านและแปลผลโดยแพทย์เฉพาะทางเช่นกัน

home sleep test, home sleep test ราคา, ตรวจการนอนหลับ ที่บ้าน, ตรวจการนอนหลับ, ตรวจการนอนกรน, sleep test, sleep lab      home sleep test, home sleep test ราคา, ตรวจการนอนหลับ ที่บ้าน, ตรวจการนอนหลับ, ตรวจการนอนกรน, sleep test, sleep lab

การตรวจการนอนหลับนอกสถานที่ระดับ 4

เป็นการตรวจวัดสัญญาณการนอนหลับ 1-3 สัญญาณ โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ร่วมกับการวัดลมหายใจ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ไม่ได้รับจะค่อนข้างน้อยกว่าวิธีอื่น จึงมีข้อจำกัดมากกว่าและได้รับความนิยมน้อยลงในปัจจุบัน

การตรวจการนอนหลับนอกสถานที่แบบอื่น ๆ

เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีการตรวจเพื่อวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้เริ่มมีการตรวจชนิดใหม่ที่ไม่สามารถจัดให้เข้าหมวดหมู่ดังกล่าวข้างต้น จึงแยกออกมาเป็นการตรวจนอกสถานที่แบบอื่นๆ  ทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี   การทดสอบแบบอื่น ๆ อีกมากมาย  อย่างไรก็ตามทุกวิธีการตรวจย่อมมีข้อดีและข้อจำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด ผู้รับการตรวจควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านก่อนเพื่อตรวจประเมินและพิจารณาว่า ผู้ป่วยแต่ละรายจะเหมาะสมกับการตรวจการนอนหลับแบบใดต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

4 thoughts on “การตรวจการนอนหลับที่บ้าน (Home sleep test)

  1. เพิ่งเช็ค Sleep test มาและเพิ่งทราบผลว่าตัวเองเป็น Sleep apnea เป็นมาตลอดชีวิต ปัจจุบันอายุ 42 ปีแล้ว เมื่อก่อนไม่เคยรู้ตัวเลยค่ะว่าเป็น รู้แต่ว่ากลางคืนนอนไม่เคยหลับลึก หลับสนิทเลยสักครั้ง ตื่นกลางดึกทุกครั้ง มีอาการอ่อนเพลีย หายใจไม่เต็มอิ่ม และเป็นลมบ่อย ตอนนี้อยากรักษามาก ไม่ทราบว่าค่าผ่าตัดเท่าไหร่ค่ะ

    • ราคาค่าผ่าตัดจะขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลและวิธีผ่าตัดที่ใช้ครับ ซึ่งการรักษานอนกรนด้วยการผ่าตัดนั้นจะมีหลายวิธี แต่ละแบบก็มีราคาแตกต่างกันไปครับ เช่น ผ่าตัดโคนลิ้น ผ่าตัดเพื่อดัดผนังกั้นช่องจมูกที่คด ผ่าริดสีดวงจมูก ผ่าต่อมทอมซิลหรือต่อมอะดีนอยด์ ผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน (UPPP) หรือ ผ่าตัดเลื่อนกรามและขากรรไกรให้ยื่นออกมาด้านหน้า เป็นต้น
      โดยมากแล้วแพทย์มักแนะนำให้ผ่าตัดหากผู้ป่วยได้ลอง CPAP แล้วปฎิเสธการใช้งาน หรือผู้ป่วยปฏิเสธการใช้เครื่องมือทางทันตกรรม ซึ่ง วิธีรักษาอาการนอนกรนด้วยการผ่าตัดนั้นจะทำมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งและสาเหตุของการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้ท่านอีกทีครับ

เพิ่มความเห็นของท่าน